دانشکده حقوق و علوم سیاسی در یک نگاه

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1389 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز نمود.

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دو رشته تحصیلی حقوق، علوم سیاسی در مقطع کارشناسی دایر می باشد.

از ابتدای تأسیس این دانشکده ریاست دانشکده به عهده آقای محمد سهراب بیگ بوده است.

در حال حاضر آقای دکتر شهرام فتاحی از اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی به عنوان سرپرست این دانشکده مشغول فعالیت هستند