دانشکده حقوق و علوم سیاسی در یک نگاه

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1389 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز نمود.

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دو رشته تحصیلی حقوق، علوم سیاسی در مقطع کارشناسی دایر می باشد.

از ابتدای تأسیس این دانشکده ریاست دانشکده به عهده آقای محمد سهراب بیگ بوده است.

 

از ابتدای تأسیس این دانشکده جناب آقای محمد سهراب بیگ (از ابتدا تا سال 1392)آقای دکتر شهرام فتاحی(1392 تا 93/4/3)عهده دار ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرمانشاه بوده اند.

در حال حاضرجناب آقای محمد سهراب بیگ از اعضای هیئت علمی گروه حقوق به عنوان ریاست این دانشکده مشغول فعالیت هستند.